Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Gäster/tidsbokning
Tävling
Klubben
Banan
Pro & Träning
Juniorverksamheten
Nyheter
Grupper och Företag
Golfrestaurangen
Kontakta oss
Samarbetspartners

Nyheter


2022-11-10

Kallelse och dagordning Höstmöte 2022

Kallelse och dagordning Höstmöte Herrljunga GK

Höstmöte 2022

Välkommen på höstmöte för Herrljunga Golfklubb 2022. Höstmötet kommer starta med prisutdelning för årets klubbmästare.

Tid:Onsdag 30 november, kl. 18:30
Plats: Golfrestaurangen

Årsmöteshandlingar kommer att finnas på kansliet, samt på herrljungagk.se under "Medlemslogin", en vecka innan höstmötet. Du loggar in på medlemssidan med.

Användarnamn: hegk
Lösenord: 1987


Preliminär Dagordning

 

 

 

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. Fastställande för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
  - Föredragande Verksamhetsplan
  - Föredragande Budget
  - Förslag på Medlemsavgift
  - Fastställande av medlemmars avgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 8. Fastställande av antalet ledamöter i HeGK:s styrelse.
 9. Val av;
  - Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
  - Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
  - 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
  - 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
  - Minst 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varv en skall utses till sammankallande.
  - Ombud till GDF-möte.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Övriga frågor.
 12. Mötets avslutande.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Välkomna!
Arkivet.