Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Gäster/tidsbokning
Tävling
Klubben
Banan
Pro & Träning
Juniorverksamheten
Nyheter
Grupper och Företag
Golfrestaurangen
Kontakta oss
Samarbetspartners

Nyheter


2019-03-12

Dagordning plus motion Års/Vårmöte

Dagordning för Årsmöte- Vårmöte, Herrljunga Golfklubb.

28 mars kl. 18.30 i Golfrestaurangen

 

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

6. b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

- Yrkande från Höstmöte 2018 om att Spelrätt ej ska finnas mer på klubben

11.Övriga frågor.

12. Mötets Avslutande

 

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.


 

Herrljunga 2019-03-11     

Till Styrelsen och klubbens medlemmar inför Vårmötet för Herrljunga Golfklubb

Motion/Skrivelse från höstmöte 2018-11-22 av medlemmarna på mötet.

 

Styrelsen har fått i uppdrag från höstmötet, där följande togs upp under §7, punkt d:

 

På grund av ovanstående önskar styrelsen för Herrljunga Golfklubb lyfta följande yrkande på vårmötet:

 

 

Ovanstående på uppdrag från höstmötet:

 

Herrljunga 2019-03-11

 

 

 

Göran Löfvenius
Ordförande, för styrelsen
Herrljunga Golfklubb
Arkivet.