Lokala regler

Uppdaterad 2013-04-01
 

1. OUT OF BOUNDS (Regel 27)
a) Banans gräns markeras med vita pinnar / stolpar.
b) Den asfalterade vägen framför klubbhuset som leder till drivingrange markerar banans gräns och befinner sig utanför banan.

2. VATTENHINDER (Regel 26)
Sido- och vattenhinder är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor. Där markeringen är ofullständig eller oklarhet råder om hindrets gräns, gäller definitionen av ett vattenhinders gräns dvs. den punkt där marken byter plan ner i hindret.

3a. MARK UNDER ARBETE (Regel 25-1)
a) Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggningen.
b) Myrstackar.
c) Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord.
d) Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
e) Områden markerade med sluten vit linje.
f) Nyplanterade träd med eventuellt tillhörande planteringsgrop, markerade med stödpinne och/eller blå pinne.

3b. LÄTTNAD FÖR PLUGGAD BOLL (Regel 25-2)
Regel 25-2 utvidgad att gälla hela spelfältet. Se regler för golfspel 2012-2015 sid. 139-140.

4a. FLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (Regel 24-1)
Stenar i bunker. (generell lokal regel)

4b. OFLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (Regel 24-2)
a) Alla belagda vägar.
b) Alla vägslut och vägutvidgningar som gjorts med vita linjer.
c) Gul-svarta stolpar som markerar avståndet 150 m till greenens mittpunkt.
d) Grön-vita stolpar som markerar grön-vit tee.

5. ORGANISK DEL AV BANAN
Stengärdesgårdar är en organisk del av banan. Lösa delar av stengärdsgårdar får inte avlägsnas. Spelaren måste spela bollen som den ligger eller förklara den ospelbar enligt Regel 28.

6. BOLL TRÄFFAR LEDNINGSTRÅD
Om boll träffar ledningstråd (ej stolpe /stag) på hål nr. 2,4,10,17 eller18 måste spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, spela en boll från den plats varifrån den ursprunliga bollen spelades enligt Regel 20-5.
Plikt: match – förlust av hålet, Slagspel – 2 slags plikt.

7. AVSTÅNDSMÄTARE TILLÅTEN
Avståndsmätare (Regel 14-3, Anm.)
Vid allt spel på Herrljunga Golfklubb får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Anmärkning 1: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t.ex. avstängda eller övertejpade).

Anmärkning 2: Multifunktionella apparater (t.ex. mobiltelefon eller motsvarande)som har en avståndsmätande applikation får användas under förutsättning att a. applikationen endast mäter avstånd och b. den multifunktionella apparaten inte innehåller någon ytterligare funktion som strider mot reglerna, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

8. BEGRÄNSAT ÖVNINGSSPEL TILLÅTET.
Övningsspel är tillåtet på och i direkt anslutning till övningsgreenerna belägna till höger om gul tee på hål 10 och framför klubbhuset. På dag för slagspelstävling innebär brott mot bestämmelsen diskkvalifikation enligt Regel 7-1b.

Regelkommittén